رای گیری شماره 16761


کدامیک از دبیران نزد شمامحبوب تراست؟

در این رای گیری شرکت کنید:

گزینه 1خانم مجیدی فیزیک

(18%)

گزینه 2خانم بیات
(21%)

گزینه 3خانم سپهری
(18%)

گزینه 4خانم سودمند
(12%)

گزینه 5خانم صفی پور
(32%)


34 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=16761" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید