ساخت نظرسنجی برای ایتا

با دقت گزینه ها را تکمیل کنید


بهتر است در انتهای پرسش و نظرسنجی شناسه کانال خود را بگذارید

به تعدادی که نیاز دارید گزینه ها را پر کنید. گزینه های خالی بشمار نخواهد آمد


نظرسنجی های بیشتر