رای گیری شماره 17107


لطفا گزینه کاندید مورد نظر خود را جهت رای گیری انتخاب نمایید:

در این رای گیری شرکت کنید:

گزینه 1دکتر درنا خواجه نائینی

(0%)

گزینه 2محمد صحرائی
(0%)

گزینه 3مهدی آقائی
(0%)

گزینه 4الهه امامی
(0%)

گزینه 5مریم بورونی
(0%)

گزینه 6مریم علی بیگی
(0%)

گزینه 7محمد سعیدی
(0%)

گزینه 8محمد کاظمی
(0%)

گزینه 9مسعود پیرحاجی
(0%)

گزینه 10مجید چراغی
(0%)

گزینه 11مهندس حمید محمدی
(100%)

گزینه 12موسی باقری
(0%)

گزینه 13فاطمه شمشیری
(0%)

گزینه 14محمدصادق نادری
(0%)

گزینه 15علی رئیسی
(0%)


1 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=17107" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید