آیا موافق هستید؟

2 شرکت کننده | رای گیری عمومی


آیا موافق هستید؟

در این رای گیری شرکت کنید:

بله (1 رای)

خیر (1 رای)


کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید