حضور و غیاب

تست رای گیری

کدام اسم را برای پخش غذای گرم پنج شنبه ها انتخاب میکنید؟

مایل هستید که امتحان روز یکشنبه 21 خرداد در چه ساعتی برگزار شود ؟

دوستان موافقید کدام یک از کارهای زیر را شارژ کنیم؟

از کانال ما راضی هستید ????????

کدام گزینه صحیح است

آیا شما من رو دوست دارید؟

رای گیری های بعدی