لطفا گزینه کاندید مورد نظر خود را جهت رای گیری انتخاب نمایید:

لباس مراسم جشن الفبا :

محتوای کانال آموزش اکسل پیشرفته تا چه اندازه رضایت شما را جلب میکند؟

آیا با وقت بیشتر در بین روزهای امتحانات موافق هستید ؟

✨بازه سنی خود را انتخاب کنید

حضور و غیاب

پارک یا حسینیه

دوستان لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب کنید؟

رای گیری های بعدی