چه مقدار از گروه راضی هستید؟

15 شرکت کننده | رای گیری عمومیچه مقدار از گروه راضی هستید؟

در این رای گیری شرکت کنید:

زیاد (5 رای)

متوسط (3 رای)

کم (3 رای)

خیلی کم (4 رای)


کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید