چه مقدار از گروه راضی هستید؟

16 شرکت کننده | رای گیری عمومی


چه مقدار از گروه راضی هستید؟

در این رای گیری شرکت کنید:

زیاد (6 رای)

متوسط (3 رای)

کم (3 رای)

خیلی کم (4 رای)


کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید