آیا از کانال راضی هستید؟

16 شرکت کننده | رای گیری عمومی


آیا از کانال راضی هستید؟

در این رای گیری شرکت کنید:

بله (11 رای)

خیر (5 رای)


کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید