آیا از کانال راضی هستید؟

13 شرکت کننده | رای گیری عمومیآیا از کانال راضی هستید؟

در این رای گیری شرکت کنید:

بله (9 رای)

خیر (4 رای)


کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید