رای گیری شماره 16838


پارک یا حسینیه

در این رای گیری شرکت کنید:

گزینه 1پارک

(64%)

گزینه 2حسینیه
(36%)


14 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=16838" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید