رای گیری شماره 16811


دوستان لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب کنید؟

در این رای گیری شرکت کنید:

گزینه 1پنشنبه 6 بعدازظهر

(57%)

گزینه 2جمعه 6 بعدازظهر
(29%)

گزینه 3شنبه 6 بعدازظهر
(14%)


7 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا